ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MKshirtbedrukking.nl
1.2 (hierna te noemen: “Opdrachtnemer”), alsmede op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en de consument (als hierna omschreven), op grond waarvan Opdrachtnemer aan de consument één of meer producten levert. Voordat de overeenkomst op afstand (als hierna omschreven) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
1.4 Product(en): alle soorten producten die door Opdrachtnemer worden verkocht c.q. geleverd die voorwerp van overeenkomst kunnen zijn, met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtnemer.
1.5 Overeenkomst op afstand (hierna te noemen: “Overeenkomst”): een overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.
1.7 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht bij de Overeenkomst.
1.8 Modelformulier voor herroeping bij Overeenkomst: het modelformulier voor herroeping zoals vermeld op de website van Opdrachtnemer.
1.9 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Opdrachtnemer en de Consument en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst. Eventuele voorwaarden van de Consument worden niet door Opdrachtnemer aanvaard, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door Opdrachtnemer.

Artikel 2: HET AANBOD

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2 Het aanbod is vrijblijvend. Opdrachtnemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
2.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden Product. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Opdrachtnemer niet.
2.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
2.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST

3.1 Een Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3.5 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Opdrachtnemer is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
3.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdacht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4 Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken met en/of toezeggingen door personeel van Opdrachtnemer gedaan, binden Opdrachtnemer slechts indien deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
3.5 Opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.6 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van het betreffende Product.

ARTIKEL 4: HERROEPINGSRECHT BIJ KOOP OP AFSTAND EN UITSLUITING

4.1 De Consument kan de Overeenkomst tot het leveren van één of meer Producten gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
4.2 De in artikel 4.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, het Product heeft ontvangen.
ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS BEDENKTIJD
5.1 Tijdens de bedenktijd dient de Consument zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. De Consument mag het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slecht mag hanteren en inspecteren zoals dat in een winkel zou mogen.
5.2 De Consument is enkel aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel 5.1.

ARTIKEL 6: UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT BIJ KOOP OF AFSTAND

6.1 Indien de Consument de Overeenkomst herroept, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van veertien (14) dagen aan Opdrachtnemer door middel van het Modelformulier voor herroeping bij Overeenkomst.
6.2 De Consument dient het Product vervolgens zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat de herroeping door de Consument aan Opdrachtnemer is gemeld, terug te sturen of te overhandigen aan (een gemachtigde van) de Opdrachtnemer. Dit hoeft niet indien Opdrachtnemer heeft aangeboden het Product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De Consument dient het Product terug te sturen of af te geven met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3 De Consument dient het Product terug te sturen of af te geven met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.4 Indien de Consument na afloop van de in lid 6.1 en/of 6.2 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het Product niet (tijdig) aan Opdrachtnemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6.5 Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig herroepen van de Overeenkomst, alsmede het juist en tijdig terugsturen/overhandigen van het Product ligt bij de Consument.
6.6 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.
6.7 Opdrachtnemer vergoedt alle betalingen welke door de Consument reeds zijn gedaan inclusief eventuele leveringskosten (uitsluitend voor zover de volledige bestelling wordt teruggestuurd) en exclusief rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product als bedoeld in artikel 6.6, onverwijld doch binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de Consument Opdrachtnemer de herroeping meldt. Tenzij Opdrachtnemer aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen of de Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
6.8 Opdrachtnemer gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

ARTIKEL 7: PRIJZEN

7.1 Gedurende de in de Overeenkomst vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van het Product niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
7.2 Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
7.3 De in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
7.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Opdrachtnemer niet verplicht het Product volgens de foutieve prijs te leveren.

ARTIKEL 8: CONFORMITEIT EN GARANTIE

8.1 Opdrachtnemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
8.2 De garantietermijn van Opdrachtnemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Een door Opdrachtnemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Opdrachtnemer kan doen gelden indien Opdrachtnemer is tekortgeschoten in de nakoming van een deel van de Overeenkomst.
8.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van het Product aan Opdrachtnemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Opdrachtnemer draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.
8.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onderhoud daaraan door de Consument en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de Consument of derden aan het Product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze, dan wel het Product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig wordt behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Opdrachtnemer en/of op de verpakking is behandeld. De garantie vervalt eveneens indien de Consument niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken Opdrachtnemer daarvan in kennis heeft gesteld, de Opdrachtnemer niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen, alsmede bij opgedragen noodreparaties. De garantie is eveneens niet van toepassing voor producten die door normaal gebruik slijten.
8.5 De Consument is gehouden het geleverde Product te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het Product hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Consument te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
8.6 Als zichtbare gebreken of tekorten aan het Product worden geconstateerd, dan dient de Consument die zichtbare gebreken of tekorten direct na levering telefonisch en aansluitend schriftelijk (per e-mail) aan Opdrachtnemer te melden binnen maximaal vijf (5) werkdagen na aflevering.
8.7 Niet zichtbare gebreken of tekorten aan het Product dient de Consument direct na ontdekking telefonisch aan Opdrachtnemer te melden en aansluitend binnen veertien (14) dagen daarop schriftelijk (per e-mail) te bevestigen.
8.8 Na het constateren van enig gebrek of tekort aan het Product is de Consument verplicht om het gebruik van het desbetreffende Product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en/of laten ter voorkoming van (verdere) schade.
8.9 De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek of tekort te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Consument dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
8.10 Indien vaststaat dat een Zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige Zaak ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan. In geval van vervanging is de Consument gehouden om de te vervangen Zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

ARTIKEL 9: LEVERING EN UITVOERING

9.1 Opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
9.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt.
9.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Opdrachtnemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij de Consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
9.4 In geval van ontbinding conform het bepaalde in lid 9.3 dit artikel zal Opdrachtnemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding, terugbetalen.
9.5 Indien levering van een Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Opdrachtnemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
9.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van een Product berust bij Opdrachtnemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Opdrachtnemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Opdrachtnemer daaronder begrepen.
10.2 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
10.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan acht (8) weken, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.4 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle aan Consument afgeleverde Producten totdat de koopprijs voor al deze Producten geheel is voldaan.
11.2 Door Opdrachtnemer geleverde Producten die krachtens lid 10.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
11.3 Zolang de eigendom niet op de Consument is overgegaan, mag deze de Producten niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.
11.4 De Consument is gehouden het onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Product met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Opdrachtnemer te bewaren.
11.5 Indien de Consument in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer tekortschiet of Opdrachtnemer goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Opdrachtnemer gerechtigd het onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Product terug te nemen.
11.6 De Consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Opdrachtnemer dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Opdrachtnemer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.
11.7 Na terugneming zal de Consument worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die Opdrachtnemer door en voor terugneming heeft gemaakt.
11.8 In geval van beslag, surseance van betaling of faillissement van de Consument, zal de Consument onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Opdrachtnemer. De Consument staat er voor in dat een beslag op het afgeleverde Product direct wordt opgeheven.

ARTIKEL 12: BETALING

12.1 Voor zover niet anders in de Overeenkomst is bepaald, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen zeven (7) dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 4.1.
12.2 De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Opdrachtnemer te melden.
12.3 Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Opdrachtnemer is gewezen op de te late betaling en Opdrachtnemer de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Opdrachtnemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Opdrachtnemer kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot een her leveren van het betreffende Product dan wel restitutie van de koopsom. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
13.2 Voor gebreken of tekorten in één of meer geleverde Producten geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
13.3 Opdrachtnemer is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
13.4 De aansprakelijkheidsbeperking van Opdrachtnemer als hierboven genoemd geldt niet indien aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.
13.5 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Consument ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de gebrekkige Zaak.
13.6 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in deze Algemene Voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een Overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

14.1 Op alle Overeenkomsten tussen de Consument en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Consument woonachtig is buiten Nederland.
14.2 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen de Consument en Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

ARTIKEL 15: WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN

15.1 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
15.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.